• Najít
 • Memodo Eventy
 • Oznámení
 • Oblíbené
 • Můj účet
 • Nákupní košík

Evropa pro obnovitelné zdroje energie: nová dohoda

Evropa pro obnovitelné zdroje energie: nová dohoda
Fotovoltaické znalosti
Aktualizováno 24. května 2023
8 min. doba čtení
Memodo Redaktion
Memodo Redakce

Taky vnímáte změnu klimatu, nutnost brát zřetel na snižování uhlíkové stopy a slyšeli jste o tzv. Green Dealu? Jsme si více či méně vědomi toho, jakou hrozbu pro nás změna klimatu a zhoršování životního prostředí představuje. Jedná se o důležité výzvy, které jsou aktuálně jádrem mezinárodních a národních hospodářských politik.

Právní předpisy za posledních 15 let prošly značným vývojem. Cílem těchto iniciativ je snížení emise skleníkových plynů a diverzifikace dodávek energie: snížení závislosti na trzích, které jsou považovány za nespolehlivé.

Využívání obnovitelných zdrojů energie má menší dopad na životní prostředí - emituje méně uhlíku než fosilní paliva. Výrazné zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v oblasti energetiky je tedy kruciální pro snížení uhlíkové stopy. Odvětví generuje 75 % všech emisí v Evropské unii!

Jak se vyvíjely právní předpisy

Evropská unie si stanovila za cíl dosáhnout podílu 20 % spotřeby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020, a vydala několik právních předpisů k podpoře této politiky.

V červenci 2021 představila Rada balíček nazvaný „Fit for 55“, který má zajistit další růst podílu obnovitelných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů v hlavních odvětvích hospodářství o 55 % do roku 2030. Hlavním cílem je dosažení klimatické neutrality.

Rada 03. května 2023 akceptovala mandát k jednání o návrhu směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci. Cílem je posílit práva spotřebitelů změnou směrnice o nekalých obchodních praktikách.

Rada přijetím postoje:

 • posiluje právo spotřebitelů na informace
 • zakazuje obecná environmentální tvrzení
 • zavádí unijně harmonizovaný grafický formát, který má spotřebitelům pomoci lépe rozpoznat obchodní záruky na trvanlivost
Ekologická transformace představuje kolektivní úsilí a chování spotřebitelů při ní bude hrát zásadní úlohu. Chceme mít jistotu, že spotřebitelé mají k plnění této úlohy potřebné nástroje, jako jsou spolehlivé informace, ochrana před zavádějící reklamou a jednodušší způsoby recyklace nebo opravy.
Erik Slottner - švédský ministr pro veřejnou správu

Ambiciózní plán: REPowerEU

Dále existuje plán, doplňující návrh „Fit for 55“; REPowerEU. Odstartoval 18. května 2022 a hlavním gró jsou návrhy dalších změn s ohledem na vývoj v prostředí energetiky. Hlavním cílem je dosažení klimatické neutrality a zvýšení efektivity využívání energie, diverzifikace zdrojů a urychlení přechodu na čistou energii (vzhledem k rusko-ukrajinskému konfliktu a nutnosti snížení závislosti na ruských fosilních palivech).

Hlavní cíle REPowerEU

 1. Výstavba nových obnovitelných zdrojů energie – plán REPowerEU počítá s výstavbou nových obnovitelných zdrojů energie v celé Evropě. Cílem je zvýšit podíl na 60 % do roku 2030 a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.
 2. Modernizace energetické infrastruktury –zlepšení a rozšíření stávajících sítí, řešení problémů s přenosem a distribucí energie, vybudování nových skladů energie -> zvýšení flexibility celého systému.
 3. Podpora energetické účinnosti – opatření pro zdokonalení energetické účinnosti budov, dekarbonizace průmyslových zařízení a dopravy. Cílem je snížit celkovou spotřebu a maximalizovat využití obnovitelných zdrojů energie.
 4. Inovace a výzkum – cílem je zlepšit výkon a konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie, věnovat se rekvalifikaci pracovníků a boji s energetickou chudobou.

Analýza momentální situace ukázala, že v roce 2020 bylo pouze 22,1 % veškeré spotřebované energie v Evropské unii vyrobeno z obnovitelných zdrojů. Předchozí cíl byl 32 %, takže se jedná o důležitý posun vpřed.

Jak rychle to bude?

Pro zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie je nutné urychlit a zefektivnit schvalovací postupy spojené s projekty. Členské státy proto budou určovat tzv. akcelerační zóny obnovitelné energie - projekty v této oblasti budou podléhat zjednodušenému a zrychlenému schvalovacímu postupu. Zavedení obnovitelných zdrojů energie bude také považováno za "převažující veřejný zájem", což by mělo snížit počet právních námitek na nová zařízení v této oblasti.

Green Deal a mobilita: Dohody o dopravě pro všechny členské země

Green Deal Evropské unie zahrnuje také snahy o udržitelnou dopravu, a to s cílem snížit emise skleníkových plynů. V rámci toho se Evropská unie zavázala ke snížení emisí z dopravy o 90 % do roku 2050.

Každá členská země má v rámci závazku i vlastní plán pro dosažení klimatických cílů v oblasti dopravy, který by měl být koordinován s celoevropskými snahami.

K dosažení tohoto cíle byla přijata některá opatření, jako například:

Zvýšení podílu elektromobility
Evropská unie se zavázala k výraznému zvýšení počtu elektromobilů na silnicích a k podpoře výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily.

Podpora veřejné dopravy
Modernizace a rozvoj veřejné dopravy v členských státech, vyšší podíl cestujících využívajících nízkouhlíkové alternativy k soukromým automobilům.

Zavedení klimatických standardů pro automobily
Evropská unie stanovila přísné emisní limity pro nová vozidla a podporuje vývoj ekologických a energeticky úsporných alternativ k tradičním palivům.

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti udržitelné dopravy
Unie dbá na vývoj nových technologií (biopaliv nebo nových typů pohonů), které by mohly přispět ke snížení emisí z dopravy.

Předběžná dohoda rovněž stanovila kombinovaný dílčí cíl 5,5% podílu obnovitelných zdrojů dodávaných do odvětví dopravy pro:

 • pokročilá biopaliva (vyrobená z nepotravinářských surovin)
 • obnovitelná paliva nebiologického původu(zejména vodík z obnovitelných zdrojů a syntetická paliva na bázi vodíku) v podílu energie z obnovitelných zdrojů dodávané do odvětví dopravy.

Nejméně 1 % energie z obnovitelných zdrojů dodávané do tohoto odvětví by mělo pocházet z obnovitelných paliv nebiologického původu.

1,6% roční růst využívání čisté energie v průmyslovém sektoru

Očekává se, že využívání energie z obnovitelných zdrojů se bude zvyšovat o 1,6 % ročně. Do roku 2030 by 42 % vodíku spotřebovaného v tomto odvětví mělo pocházet z obnovitelných paliv nebiologického původu. Hodnota, která by měla do roku 2035 vzrůst na 60 %.

Akční plán pro čistou energii v Česku (ACE)

Česká republika se ke snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 v rámci EU zavázala také. Vláda v roce 2019 schválila Akční plán pro čistou energii, který má pomoci naplnit cíle ze Strategie ČR do roku 2050 v oblasti energetiky a klimatu.

Zahrnuje řadu opatření: podporu obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti budov, omezení emisí ze silniční a letecké dopravy, rozvoj elektromobility a změny v zemědělství a lesnictví.*Berte prosím informace s rezervou, protože směrnice ještě není v platnosti: před zveřejněním v Úředním věstníku EU bude muset být formálně přijata Parlamentem a poté Radou.

*Berte prosím informace s rezervou, protože směrnice ještě není v platnosti: před zveřejněním v Úředním věstníku EU bude muset být formálně přijata Parlamentem a poté Radou.

Shrnutí:

 • Nová předběžná dohoda mezi vyjednavači Evropské rady a Evropského parlamentu revidovala balíček "Fit for 55", jehož cílem je zvýšit do roku 2042 skladbu energie z obnovitelných zdrojů až o 5,2030 %. Vše je součástí mnohem širšího projektu: Green Deal pro Evropu.
 • Cílem směrnice o obnovitelných zdrojích je produkovat nižší emise skleníkových plynů s ohledem na udržitelnost, pokračování v transformaci energetiky, návrh alternativy k dovozu fosilních paliv do EU a obecně zlepšení kvality ovzduší a lidského zdraví.
 • Nová legislativa navrhuje především: efektivnější povolování projektů souvisejících se zařízeními na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, nové dohody o veškeré dopravě a inovace v oblasti průmyslu.
Tohle by vás mohlo také zajímat
Čekejte prosím, upozornění se načítají...
Oznámení
  Při načítání oznámení došlo k neočekávané chybě.
  Cookies @ Memodo, aby vám návštěva Memodo obzvlášť chutnala.

  Další informace