Férové ceny za dodání
Více než 5000 spokojených instalatérů
Odborné vědomosti a webináře
Hotline +420 603 421 991

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Memodo GmbH

§ 1 Rozsah, forma

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi námi (Memodo s.r.o., IČ: 17118107, Lighthouse Towers, Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 366848; dále jen „Memodo“ nebo „my“ nebo „prodávající“) a našimi zákazníky. Na veškeré plnění Memodo ve vztahu k zákazníkovi se vztahují jen a pouze tyto podmínky; případné odlišnosti musí být ujednány výslovně a písemně ve smlouvě se zákazníkem, to platí rovněž pro ujednání o tom, že případně budou použity obchodní či jiné podmínky zákazníka.
 2. Naše zboží, služby a vzdělávací kurzy nabízíme ke koupi nebo rezervaci pouze v případě, že zákazník je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti (podnikatel podle § 14 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch), dále jen „BGB“). Uzavření smlouvy se spotřebitelem (§ 13 BGB) je vyloučeno.
 3. VOP se vztahují zejména na kupní smlouvy a/nebo dodavatelské smlouvy týkající se movitých věcí (zboží) bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami nebo je nakupujeme od jiných dodavatelů (§§ 433, 650 BGB). Není-li dohodnuto jinak, platí znění VOP platné    v době objednávky zákazníka.
 4. Právně relevantní prohlášení nebo oznámení zákazníka týkající se uzavřené smlouvy (např. stanovení lhůty, oznámení vady, odstoupení od smlouvy nebo zkrácení lhůty) musí být učiněna v písemné formě (např. poštou, e-mailem nebo faxem). Zákonné formální požadavky a další možné požadavky, zejména, ale ne výlučně, v případě pochybností o legitimitě osoby, která prohlášení činí, zůstávají nedotčeny.

§ 2 Uzavírání kupní smlouvy a smlouvy poskytování služeb

 1. Podrobnosti o kupních smlouvách a/nebo smlouvách poskytování služeb, zejména základní vlastnosti zboží a/nebo služeb, lze nalézt v příslušné nabídce.
 2. K platnosti kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb je nutný jejich podpis. Nabídky zveřejněné na internetových stránkách se mohou měnit, jsou nezávazné a nepředstavují závaznou smluvní nabídku. To platí i v případě, že jsme kupujícímu poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty, odkazy na příslušné právní, technické nebo další normy), jiné popisy daných výrobků nebo jiné dokumenty (i pokud jsou poskytnuty v elektronické podobě), přestože si k takovým dokumentům vyhrazujeme vlastnická a autorská práva.
 3. Smlouva je uzavřena, když si zákazník objedná zboží nebo služby (smluvní nabídka) a my ji přijmeme. Přijetí nabídky smlouvy je provedeno potvrzením v písemné formě (např. poštou, e-mailem nebo faxem), ve kterém zákazníkovi potvrdíme provedení objednávky nebo dodání zboží (potvrzení objednávky). Pouhé potvrzení o přijetí objednávky nebo potvrzovací e-mail internetového obchodu nepředstavují potvrzení objednávky. Pokud není v objednávce zákazníka uvedeno jinak, jsme oprávněni potvrdit přijetí smluvní nabídky zákazníka do dvou týdnů od jejího doručení.
 4. Na vyžádání je možné poskytnutí individuální nabídky, která bude zaslána v písemné formě a kterou jsme vázáni po dobu pěti dnů od jejího doručení. V případě individuálních nabídek je smlouva uzavřena, v závislosti na dostupnosti produktu, přijetím naší nabídky prostřednictvím příslušné navazující objednávky nebo jiným potvrzením nabídky zákazníkem.

§ 3 Uzavření smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů

 1. Podrobnosti o vzdělávacích kurzech lze nalézt v příslušné nabídce.
 2. Nabídky vzdělávacích kurzů zveřejněné na internetových stránkách jsou nezávazné a nepředstavují závaznou smluvní nabídku.
 3. Závaznou smluvní nabídku (registraci) můžete podat prostřednictvím internetového registračního systému.
 4. Přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) se uskuteční prostřednictvím potvrzení registrace v písemné formě (např. poštou, e-mailem nebo faxem).
 5. Na vyžádání je možné poskytnutí individuální nabídky, kterou vám zašleme v písemné formě a kterou jsme vázáni po dobu sedmi dnů. Nabídku se přijímá prostřednictvím potvrzení v písemné formě.
 6. Zpracování registrace a zpracování všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, a to částečně automatizovaně. Je proto nutné se ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste poskytli, neobsahuje chyby, příjem e-mailů je z technického hlediska zaručen a že doručení e-mailu nebrání SPAM filtry.

§ 4 Poskytování služeb a vzdělávacích kurzů

 1. Pokud jsou předmětem smlouvy služby, vzniká nám povinnost poskytnout příslušné služby vyplývající ze smluvní nabídky. Služby budou poskytnuty podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a to osobně nebo prostřednictvím třetích stran.
 2. Pokud jsou předmětem smlouvy vzdělávací kurzy, příslušné kurzy se uskuteční v ujednaných termínech formou popsanou v příslušných nabídkách.
 3. Realizace školení je závislá na počtu účastníků. Minimální počet účastníků pro příslušný kurz vyplývá z příslušné nabídky. Pokud nebude dosaženo minimálního počtu účastníků, budeme vás nejpozději dva dny před začátkem akce písemnou formou (např. e-mailem) informovat, že se rezervovaný vzdělávací kurz neuskuteční. V takovém případě budou veškerá již poskytnutá plnění okamžitě vrácena.
 4. Bezplatné vzdělávací kurzy nezakládají nárok na jejich uskutečnění.
 5. V souvislosti s používáním výukových prostor a předmětů je nutné dodržovat místní domovní řád a je povinné se řídit našimi pokyny nebo pokyny lektora.

§ 5 Dodací podmínky

 1. Námi uvedené dodací lhůty jsou obecně nezávazné. Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že byly výslovně ujednány. V případě platby předem bude zboží odesláno až po obdržení celé kupní ceny, jakož i nákladů na odeslání a dopravu.
 2. Pokud nebude možné dodržet závazné lhůty dodání z důvodů, za které neneseme odpovědnost (např. nedostupnost zboží), budeme o tom zákazník neprodleně informován a zároveň mu bude sdělen nový předpokládaný termín dodání. Pokud zboží nebude k dispozici ani k novému termínu dodání, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. V takovém případě jsme oprávněni od smlouvy zčásti nebo zcela odstoupit. Případ nedostupnosti zboží, který nás opravňuje k odstoupení od smlouvy, nastane, pokud nám dodavatel nedodá zboží bez našeho zavinění.
 3. Dodávka se provádí ze skladu. Nebezpečí náhodné ztráty a/nebo náhodného poškození zboží přechází na zákazníka okamžikem předání.
 4. Na žádost a náklady zákazníka může být zboží zasláno na určené místo (prodej s dodáním na jiné místo, než je místo plnění). V tomto případě přechází nebezpečí náhodné ztráty a/nebo náhodného poškození zboží a nebezpečí zpoždění doručení na zákazníka, jakmile je zboží předáno spediční firmě, dopravci nebo jiné osobě či instituci určené k provedení přepravy. Ve vybraných případech se dodávka uskutečňuje přímo od výrobce k zákazníkovi (dropshipping). Pokud není dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit druh přepravy (zejména dopravce, přepravní cestu, obal). Na žádost zákazníka bude přeprava provedena s příslušným pojištěním přepravy.
 5. Objednávky přes internetový obchod se doručují pouze v rámci Evropy. Pro dodávky do jiných zemí je nutné nás kontaktovat přímo.
 6. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky, pokud je tato dílčí dodávka pro zákazníka využitelná v rámci smluvního účelu, je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a zákazníkovi v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné výdaje nebo náklady (není-li ujednáno, že tyto náklady poneseme my).
 7. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím, nespolupracuje nebo se zpozdí naše dodávka z jiných důvodů, za které nese odpovědnost zákazník, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody, včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). V takovém případě účtujeme paušální náhradu nákladů na zpracování ve výši 50,00 EUR. Kromě toho účtujeme paušální náhradu ve výši 10,00 EUR denně, počínaje termínem dodání nebo - pokud termín dodání neexistuje - oznámením, že je zboží připraveno k odeslání. Možnost důkazu o vyšší škodě a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, náhrada vzniklé škody, výpověď smlouvy) zůstávají nedotčeny, paušální částka se však započítává proti dalším peněžitým nárokům. Zákazník je oprávněn prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka.
 8. Datum vydání zboží lze v objednávce zákazníka posunout do budoucnosti, a to maximálně o dva týdny od data první dostupnosti. Po tuto dobu budeme položky skladovat. Poté si vyhrazujeme právo zrušit objednávku za poplatek v souladu s § 9 odst. 10 těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo vytvořit novou objednávku s nejbližším datem vydání zboží v době vytvoření a ocenění nové objednávky.

§ 6 Ceny a náklady na dopravu a přepravu

 1. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, jsou námi uváděné ceny uvedené v příslušných nabídkách a potvrzeních objednávek netto cenami včetně zákonné daně z přidané hodnoty. V případě zvýšení cen a nákladů mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým datem dodání jsme oprávněni provést odpovídající přiměřenou úpravu ceny v případě, že mezi dnem uzavření smlouvy a dohodnutým datem dodání uplyne doba delší než 4 týdny. Pokud ceny v době dodání překročí původně dohodnuté ceny o více než 10 %, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.
 2. Náklady na dopravu, balení a přepravu nejsou zahrnuty v ceně a budou účtovány zvlášť, pokud nebylo sjednáno doručení bez nákladů na dopravu. Totéž platí pro náklady na případné pojištění přepravy, které si zákazník vyžádá. Veškerá cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky hradí rovněž zákazník.
 3. Veškeré zásilky u objednávek přes internetový obchod v Německu od 4 000,00 EUR a v Rakousku od čisté hodnoty objednávky           5 000,00 EUR jsou účtovány bez nákladů na dopravu a poštovné. Objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu ve Švýcarsku jsou účtovány bez nákladů na dopravu a poštovné od 10 000,00 EUR, clo se platí, ale není zdaněno (dovozní daň).
 4. Náklady na dopravu se vypočítávají na základě hmotnosti a objemu objednaného zboží. Vzdálenost doručovací adresy od našeho skladu nemá na výpočet nákladů na dopravu vliv. U panelů do 10 kusů a nosníkových konstrukcí do 12 kusů se připočítává příplatek za objemné zboží ve výši 70,00 EUR.
 5. Náklady na dopravu při doručení do jiných evropských zemí budou vypočteny na základě hmotnosti a poštovního směrovacího čísla příjemce.
 6. U systémů pro skladování energie se ke všem zásilkám připočítává příplatek za nebezpečné zboží. Tato částka činí 20,00 EUR pro zásilky v rámci Německa a 30,00 EUR pro zásilky v rámci Evropy.
 7. Pokud je dodávka osvobozena od DPH dle § 4 č. 1 písm. b) ve spojení s § 6a zákona o DPH, je zákazník povinen podepsat potvrzení o přijetí a vrátit jej opatřené razítkem společnosti. Potvrzení o převzetí musí být vráceno do 30 dnů od předání předmětu koupě. Pokud potvrzení o přijetí nebude předloženo, bude daň z přidané hodnoty účtována dodatečně. Vlastnictví předmětu koupě přechází na zákazníka až doručením řádného potvrzení o přijetí nebo zaplacením příslušné daně z přidané hodnoty.

§ 7 Platební podmínky

 1. Společnost Memodo GmbH je oprávněna zaslat zákazníkovi fakturu jako elektronický dokument (např. ve formátu PDF) e-mailem (elektronické zaslání faktury). Papírové faktury budou vystaveny pouze na základě rozhodnutí společnosti Memodo GmbH nebo na žádost zákazníka. Zákazník je povinen společnost Memodo GmbH neprodleně v písemné formě a právně platným způsobem informovat o jakékoli změně e-mailové adresy, na kterou mají být faktury zasílány. Má se za to, že zákazník obdržel fakturu, pokud byla zaslána na poslední oznámenou e-mailovou adresu.
 2. Zákazník má k dispozici možnosti platby nabídnuté během procesu objednávání nebo způsoby uvedené v příslušné nabídce. Může si vybrat mezi platbou na účet a platbou předem. Platba na fakturu je možná pouze po úspěšné kontrole bonity zákazníka.
 3. Pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta splatnosti, je platba splatná po vystavení faktury. V rámci probíhajícího obchodního vztahu jsme oprávněni kdykoli uskutečnit dodávku vcelku nebo zčásti pouze za zálohu.
 4. Odečtení slev je přípustné pouze tehdy, je-li to výslovně uvedeno v příslušné nabídce nebo faktuře.
 5. Zákazník je oprávněn k započtení nebo zadržení pohledávek vůči pohledávkám na zaplacení pouze v případě, že se jedná o pohledávky vyplývající ze stejného smluvního vztahu a tyto pohledávky byly právně prokázány nebo jsou nesporné.
 6. Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. podáním přihlášky do insolvenčního řízení), že náš nárok na kupní cenu je ohrožen zákazníkovou neschopností plnit, jsme oprávněni v souladu se zákonnými ustanoveními odmítnout poskytnout plnění a, v případě potřeby a po stanovení lhůty, odstoupit od smlouvy (§ 321 německého občanského zákoníku).
 7. Jsme oprávněni postoupit pohledávky vůči zákazníkovi společnosti S-Factoring GmbH, se sídlem Markt 7, 04109 Lipsko, Německo (faktoring). V případě faktoringu lze platby s účinkem oddlužení provádět pouze na účet společnosti S-Factoring GmbH: Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN: DE85 850 503 00 55 49 99 04 41, BIC: OSDDDE81XXX. V případě faktoringu budeme zákazník informován (např. prostřednictvím poznámek na příslušné faktuře).

§ 8 Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k prodanému zboží nám náleží až do úplného splacení všech našich aktuálních pohledávek vyplývajících z trvajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).
 2. Zboží, na které se vztahuje tato výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako zajištění dluhu před úplným splacením zajištěné pohledávky. Zákazník je povinen nás neprodleně písemnou formou informovat, pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na jeho osobu nebo pokud třetí osoby zadržují zboží, které je v našem vlastnictví.
 3. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě nezaplacení dlužné kupní ceny, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví. Požadavek na vrácení zboží nezahrnuje prohlášení o odstoupení od smlouvy. Jsme oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a současně si vyhradit právo na odstoupení od smlouvy. V případě, kdy zákazník nezaplatí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme zákazníkovi předtím bezúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud není stanovení lhůty dle příslušných zákonných ustanovení nutné.
 4. Dokud není zákazník v prodlení s platbou, je oprávněn v rámci běžného obchodního styku zboží dále prodávat a/nebo zpracovávat i přes výhradu vlastnictví. V tomto případě se navíc použijí následující ustanovení:
  1. Výhrada vlastnického práva se vztahuje v plné výši na výrobky vzniklé zpracováním, přeměnou našeho zboží nebo spojením a/nebo smíšením našeho zboží s dalšími výrobky, přičemž provedení těchto postupů je uskutečněno za nás, a proto jsme považováni za výrobce produktu, ale z těchto případů pro nás nevzniká žádná odpovědnost nebo jiné závazky. Pokud v případě zpracování, přeměny, spojení nebo smíšení s užitím zboží třetích stran zůstane vlastnické právo této třetí strany zachováno, nabýváme spoluvlastnické právo v poměru konečných fakturačních částek (včetně DPH) zpracovaného, smíšeného nebo spojeného zboží. Má-li být věc zákazníka považována za věc hlavní, převede na nás zákazník spoluvlastnický podíl v poměrné výši, v jaké mu věc hlavní náleží. Zákazník je povinen bezplatně skladovat předmět našeho (spolu)vlastnického práva. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  2. Pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku, jakož i pohledávky zákazníka za zbožím, které vzniknou z jiného právního důvodu vůči jeho zákazníkovi nebo třetí osobě (zejména pohledávky z deliktů a pohledávky na pojistné plnění), včetně všech zůstatkových pohledávek z běžného účtu, nám zákazník tímto postupuje jako jistotu v plném rozsahu/výši našich případných pohledávek nebo našeho spoluvlastnického podílu podle výše uvedeného odstavce. Takto postoupené pohledávky bezvýhradně přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené v odstavci 2 se vztahují i na postoupené pohledávky.
  3. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávku společně s námi. Zavazujeme se, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud ještě není splatná nebo dokud zákazník plní své platební povinnosti vůči nám, jeho schopnost pohledávku splatit netrpí jinými významnými nedostatky nebo neuplatňujeme výhradu vlastnictví uplatněním práva podle odstavce 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k jejich vymáhání, poskytl veškeré relevantní dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení dané pohledávky. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni zrušit zákazníkovo oprávnění k dalšímu prodeji a zpracování zboží s výhradou vlastnictví, jakož i odepřít převzetí zboží.
  4. Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost zákazníka cenné papíry podle našeho výběru.

§ 9 Záruka

 1. Pokud není dále stanoveno jinak, platí pro práva zákazníka v případě věcných a právních vad (včetně nesprávné a nedostatečné dodávky, jakož i nesprávné montáže nebo chybného montážního návodu) zákonná ustanovení. Ve všech případech zůstávají zvláštní zákonná ustanovení nedotčena v případě dodání nezpracovaného zboží spotřebiteli, i když jej spotřebitel následně zpracoval (regres podnikatele podle § 478 BGB). Nároky z podnikatelského regresu jsou vyloučeny, pokud bylo vadné zboží dále zpracováno zákazníkem nebo jiným podnikatelem, např. zabudováním do jiného výrobku.
 2. V rámci dodávek použitého zboží jsou vyloučeny jakékoli záruky na vady na věci.
 3. Za sjednanou kvalitu a charakteristiky zboží se považují pouze naše vlastní specifikace a popis výrobku od výrobce, nikoli však reklama, veřejná prohlášení a propagace výrobce nebo jiných třetích stran. Zákazníkovi nenáleží žádné záruky v právním smyslu.
 4. Nároky zákazníka z vad předpokládají, že zákazník splnil veškeré své zákonné povinnosti týkající se kontroly a oznámení vad (§§ 377, 381 německého obchodního zákoníku). Dodané zboží musí být zkontrolováno po jeho dodání zákazníkovi nebo třetí straně určené zákazníkem. Kontrolu provádějí příslušní odborní pracovníci. Pokud se vada projeví při dodání, kontrole nebo kdykoli později, musíme o tom být neprodleně písemnou formou informováni. V každém případě nám musí být zjevné vady písemnou formou oznámeny do sedmi pracovních dnů od doručení zboží a vady, které nejsou zjevné při prohlídce, ve stejné lhůtě od zjištění. Pro dodržení této lhůty postačí včasné odeslání příslušného oznámení. Pokud zákazník zboží řádně nezkontroluje a/nebo nám vady včas a řádně (v souladu se zákonnými ustanoveními) neoznámí, neodpovídáme za ně a zákazníkovi nevznikají nároky z vadného plnění.
 5. Pokud je dodaná věc vadná, máme právo rozhodnout, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (oprava) nebo dodáním věci bez vady (výměna). Naše právo odmítnout následné plnění za zákonných podmínek zůstává nedotčeno.
 6. Jsme oprávněni podmínit následné plnění tím, že zákazník zaplatí dlužnou kupní cenu. Zákazník je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v souvislosti se zjištěním vady.
 7. Zákazník má právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku vady dodaného zboží. Zákazník je povinen poskytnout nám přiměřenou lhůtu a veškerou potřebnou součinnost k poskytnutí dodatečného plnění, zejména k předání reklamovaného zboží ke kontrole. V případě náhradní dodávky zboží je zákazník povinen nám vadné zboží vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Následné plnění nezahrnuje odstranění vadné věci nebo její opětovnou instalaci, pokud původní objednávka nezahrnovala povinnost instalace.
 8. Pokud bude prokázána vada dodaného zboží, náklady nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně náklady na odstranění zboží nebo jeho instalaci, neseme nebo uhradíme v souladu se zákonnými ustanoveními. V opačném případě můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a dopravu), ledaže zákazník neměl a/nebo nemohl vědět, že jeho požadavek na odstranění vady je neoprávněný.
 9. Nároky zákazníka na náhradu škody nebo náhradu zbytečných nákladů existují pouze v případě vad podle § 10 a 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek, jinak jsou vyloučeny.
 10. Vrácení nebo zrušení objednávky zakoupeného zboží je v zásadě vyloučeno. Pokud přesto přijmeme vrácení nebo zrušení objednávky, bude účtován poplatek za vrácení zboží nebo za zrušení objednávky ve výši 12,5 % hodnoty zboží, nejméně však      100,00 EUR. Zboží musí být vráceno v původním stavu a obalu. Za zpětnou přepravu zboží odpovídá a nese náklady zákazník. U produktů, které jsou objednány individuálně na jméno zákazníka, je vrácení nebo zrušení vždy vyloučeno. Pokud jsou výrobky nabízeny v rámci prodejních akcí, jako je záruka dostupnosti, akce na straně výrobců či jakékoliv jiné srovnatelné akce nebo slevy, jako je prodloužená záruka na zboží nebo bezplatná dodávka dalších výrobků, není storno možné.

§ 10 Odpovědnost

 1. Za škody vzniklé v důsledku újmy na životě nebo zdraví odpovídáme bez výjimek a omezení. Dále neseme odpovědnost bez omezení ve všech případech úmyslu a hrubé nedbalosti a v případě podvodného zatajení vady, v případě převzetí záruky za kvalitu a charakteristiky zboží a ve všech dalších případech upravených zákonem.
 2. V případě prosté nedbalosti neseme odpovědnost pouze v souladu s mírnějším standardem odpovědnosti v souladu se zákonnými ustanoveními (např. za pečlivost ve svých vlastních záležitostech).
  1. za škody vzniklé v důsledku újmy na životě nebo zdraví,
  2. za škody vzniklé v důsledku nikoliv zanedbatelného porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržování se smluvní partner soustavně a důvodně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné a obvykle vznikající škody.
 3. Omezení odpovědnosti vyplývající z § 10 odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek se uplatní i v případě porušení povinností osobami, za jejichž zavinění odpovídáme podle zákonných ustanovení, nebo v jejich prospěch. Nevztahují se na případy, kdy jsme podvodně zatajili vadu nebo poskytli záruku za kvalitu a charakteristiky zboží a na nároky zákazníka podle zákonných ustanovení týkajících se práv z vadného plnění mezi podnikateli.
 4. Zákazník může od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět z důvodu porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, pouze v případě, že za porušení povinnosti neseme odpovědnost my. V opačném případě platí zákonné podmínky a právní důsledky.
 5. Datová komunikace prostřednictvím internetu nemusí vždy být bezchybná a/nebo dostupná. Z tohoto důvodu neručíme za stálou a nepřerušenou dostupnost našich webových stránek a služeb na nich nabízených.
 6. Zákazník bere na vědomí, že musí pečlivě zkontrolovat poskytnuté texty a údaje a nemůže činit společnost Memodo GmbH odpovědnou za případné chyby nebo jiné nedostatky v textu. Memodo GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nedostatky obsahu poskytnutých textů, dokumentů nebo jiných písemností, a to zejména za jejich přesnost, bezchybnost, skutečnost, že tyto neporušují práva duševního vlastnictví a autorská práv třetích osob, úplnost a/nebo použitelnost.

§ 11 Omezení

 1. Nároky z věcných a právních vad se promlčují jeden rok po doručení (bez ohledu na § 438 odst. 1 č. 3 BGB.
 2. Je-li zbožím stavba nebo věc, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užitím (stavební materiál) a způsobila její vadu, činí promlčecí doba v souladu se zákonnými ustanoveními pět let od doručení. Ostatní zvláštní zákonná ustanovení o promlčecí době (zejména ustanovení týkající se skrytých vad nebo jejich podvodného zatajení) § 438 odst. 1 č. 1, odst. 3, §§ 444, 445 b BGB) zůstávají nedotčena.
 3. Výše uvedené promlčecí lhůty se vztahují na smluvní i mimosmluvní nároky zákazníka na náhradu škody z vad zboží, ledaže by použití běžné zákonné promlčecí lhůty (§§ 195, 199 BGB) vedlo v jednotlivých případech ke zkrácení promlčecí lhůty. Nároky zákazníka na náhradu škody podle § 10 odst. 2 věty 1 a věty 2 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek, jakož i nároky z vadného plnění podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se však promlčují výhradně v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami.

§ 12 Místo plnění, volba práva, příslušnost soudů

 1. Místem plnění pro všechny naše dodací povinnosti a jakékoliv další smluvní závazky je náš sklad na adrese 85435 Erding,             Justus-von-Liebig-Straße 1-3.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením jednotného mezinárodního práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 3. Pokud je zákazník obchodníkem ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva, je výlučným soudem - včetně mezinárodního - pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu zemský soud v Mnichově. Totéž platí, pokud je zákazník podnikatelem ve smyslu § 14 občanského zákoníku (BGB). Jsme však také oprávněni žalovat zákazníka v místě jeho podnikání.

§ 13 Autorská práva

 1. Vlastníme autorská práva ke všem obrázkům, audiovizuálním záznamům a textům zveřejněným v našem internetovém obchodě. Použití obrázků, audiovizuálních záznamů a textů není bez našeho výslovného souhlasu povoleno.

§ 14 Bonusový systém Memodo

 1. U objednávek uskutečněných prostřednictvím našeho internetového obchodu poskytujeme bonusový systém podle dohody se zákazníkem. Tento bonusový systém se dělí na "statusové body" a "prémiové body".
 2. Statusové body nemají žádnou peněžní hodnotu, ale slouží pouze ke klasifikaci zákazníka. V závislosti na počtu dosažených statusových bodů lze dosáhnout různých partnerských úrovní (bronzový, stříbrný, zlatý nebo platinový partner), přičemž příslušný zákazník získá zvýšenou úroveň služeb, slevy z cen zboží nebo marketingovou podporu z naší strany. Příslušné výhody jsou podrobněji definovány na speciální vstupní stránce.
 3. Prémiové body mají čistě peněžní charakter a lze je uplatnit pouze za objednávky v internetovém obchodě společnosti Memodo GmbH. Zákazník, který se účastní bonusového systému, obdrží za každých celých 10,00 EUR čistého obratu při objednávce v internetovém obchodě 1 bonusový bod připsaný na jeho bodové konto. Odměnové body je možné sbírat a následně je vyměnit při dalších objednávkách. Pokud jsou body za odměny uplatněny, sníží se kupní cena nové objednávky. 1 bonusový bod odpovídá     0,05 EUR.
 4. Postup přičtení, odečtení, ukončení platnosti a uplatnění bodů
  • Prémiové i statusové body se připisují na příslušný zákaznický účet až v den plnění, tj. až po odeslání objednaného zboží společností Memodo GmbH a vystavení příslušné faktury.
  • Prémiové body lze uplatnit pouze prostřednictvím pole v internetovém obchodě určeného k tomuto účelu. Body není možné vyměnit za peníze.
  • V případě vrácení zásilky, zrušení objednávky nebo jejího nezaplacení budou zákazníkovi z jeho bodového konta odečteny bonusové body a statusové body, které byly uděleny v souvislosti s danou transakcí.
  • Nevyužité prémiové body ztrácí platnost nejpozději po šesti měsících bez objednávky z příslušného zákaznického účtu.
 5. Podmínky účasti: Firmy s přístupem do internetového obchodu společnosti Memodo GmbH, které byly schváleny obchodním oddělením Memodo GmbH, mají nárok na účast v bonusovém systému Memodo. Memodo GmbH si vyhrazuje právo vyloučit z bonusového systému jednotlivé společnosti, jako jsou prodejci, velkoodběratelé a výrobci.
 6. Vyloučení z bonusového systému: Zákazníci mohou být z bonusového systému Memodo kdykoli vyloučeni, a to i zpětně. Důvodem mohou být například zvláštní dohody se zákazníkem, prodlení ve splácení pohledávek, zahájení insolvenčního řízení proti zákazníkovi nebo jakékoliv právní spory mezi Memodo GmbH a zákazníkem. Pokud je zákazník následně vyloučen z bonusového systému Memodo, jeho prémiové a statusové body budou bez náhrady zrušeny.

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Memodo s.r.o.

§ 1 Rozsah, forma

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „podmínky“) se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi námi (Memodo s.r.o., IČ: 17118107, se sídlem Pod Žvahovem 279/11, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 366848; dále jen „Memodo“ nebo „my“ nebo „prodávající“) a našimi zákazníky. Na veškeré plnění Memodo ve vztahu k zákazníkovi se vztahují jen a pouze tyto podmínky; případné odlišnosti musí být ujednány výslovně a písemně ve smlouvě se zákazníkem, to platí rovněž pro ujednání o tom, že případně budou použity obchodní či jiné podmínky zákazníka.
 2. Naše zboží, služby a vzdělávací kurzy nabízíme ke koupi nebo rezervaci pouze v případě, že zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti (podnikatel podle § 420-422 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“). Uzavření smlouvy se spotřebitelem (§ 419 OZ) je vyloučeno.
 3. Tyto VOP se vztahují zejména na kupní smlouvy a/nebo dodavatelské smlouvy týkající se movitých věcí (zboží) bez ohledu na to, zda zboží vyrábíme sami nebo je nakupujeme od jiných dodavatelů (§ 2079 OZ). Není-li dohodnuto jinak, platí znění VOP platné v době objednávky zákazníka.
 4. Právně relevantní prohlášení nebo oznámení zákazníka týkající se uzavřené smlouvy (např. stanovení lhůty, oznámení vady, odstoupení od smlouvy apod. musí být učiněna v písemné formě, přičemž pro zachování této formy postačuje i forma e-mailem). Zákonné formální požadavky a další možné požadavky, zejména, ale ne výlučně, v případě pochybností o identitě osoby, která prohlášení činí, jakož i jejím oprávnění toto činit, zůstávají nedotčeny.

§ 2 Uzavírání kupní smlouvy a smlouvy poskytování služeb

 1. Podrobnosti o kupních smlouvách a/nebo smlouvách o poskytování služeb, zejména základní vlastnosti zboží a/nebo služeb, lze nalézt v příslušné nabídce, která je uvedena na webových stránkách www.memodo.cz.
 2. K platnosti kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb je nutné uzavření takové smlouvy ve smyslu odst. 3 níže tohoto § těchto podmínek. Nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách se může měnit, je nezávazná a nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření smlouvy ze strany Memodo. To samé platí i v případě, že jsme zákazníkovi v rámci komunikace s tímto poskytli katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty apod.), jiné popisy daných výrobků nebo jiné dokumenty (v jakékoliv podobě, včetně elektronické), než které jsou běžně dostupné či uvedeny na webových stránkách.
 3. Když si zákazník objedná zboží nebo služby, přičemž takováto objednávka zákazníka představuje nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu §1731 OZ, kterou zákazník činí vůči nám, je smlouva uzavřena až v momentě, kdy my takovou objednávku zákazníka přijmeme a závazně potvrdíme. Potvrzení objednávky je provedeno v písemné formě, přičemž pro zachování této formy postačuje i forma e-mailem, ve kterém zákazníkovi závazně potvrdíme akceptaci objednávky, čímž dojde uzavření smlouvy. Pouhé potvrzení o přijetí objednávky zákazníka nebo automaticky vygenerovaný potvrzovací e-mail nepředstavují závazné potvrzení objednávky, pro závazné potvrzení objednávky v tomto potvrzení musí být výslovně uvedeno, že se jedná o závazné potvrzení objednávky. Objednávku zákazníka jsme oprávněni potvrdit do dvou týdnů od jejího doručení, kdy je zákazník svou objednávkou vůči nám vázán. Nepotvrzení objednávky z naší strany nemá žádné právní následky, zejména pak nemá za následek uzavření smlouvy.

§ 3 Uzavření smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů

 1. Podrobnosti o vzdělávacích kurzech lze nalézt v příslušné nabídce, dostupné na webových stránkách www.memodo.cz.
 2. Nabídky vzdělávacích kurzů zveřejněné na internetových stránkách jsou nezávazné a nepředstavují závaznou nabídku k uzavření smlouvy.
 3. Závaznou smluvní nabídku (registraci) můžete podat prostřednictvím internetového registračního systému.
 4. Přijetí nabídky (a tím i uzavření smlouvy) se uskuteční prostřednictvím potvrzení registrace v písemné formě (e-mailem).
 5. Zpracování registrace a zpracování všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá prostřednictvím e-mailu, a to částečně automatizovaně. Je proto nutné se ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste poskytli, neobsahuje chyby, příjem e-mailů je z technického hlediska zaručen a že doručení e-mailu nebrání SPAM filtry.

§ 4 Poskytování služeb a vzdělávacích kurzů

 1. Pokud jsou předmětem smlouvy služby, vzniká nám povinnost poskytnout příslušné služby vyplývající z potvrzení objednávky. Služby budou poskytnuty podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, a to osobně nebo prostřednictvím třetích stran.
 2. Pokud jsou předmětem smlouvy vzdělávací kurzy, příslušné kurzy se uskuteční v ujednaných termínech formou popsanou v příslušných nabídkách.
 3. Realizace školení je závislá na počtu účastníků. Minimální počet účastníků pro příslušný kurz vyplývá z příslušné nabídky. Pokud nebude dosaženo minimálního počtu účastníků, budeme vás nejpozději dva dny před začátkem akce písemnou formou (např. e-mailem) informovat, že se rezervovaný vzdělávací kurz neuskuteční. V takovém případě budou veškerá již poskytnutá plnění okamžitě vrácena.
 4. Bezplatné vzdělávací kurzy nezakládají nárok na jejich uskutečnění.
 5. V souvislosti s používáním výukových prostor a předmětů je nutné dodržovat místní domovní řád a je povinné se řídit našimi pokyny nebo pokyny lektora.

§ 5 Dodací podmínky

 1. Námi uvedené dodací lhůty jsou obecně nezávazné. Dodací lhůty jsou závazné pouze v případě, že byly výslovně ujednány. V případě platby předem bude zboží odesláno až po obdržení celé kupní ceny, jakož i nákladů na odeslání a dopravu.
 2. Pokud nebude možné dodržet závazné lhůty dodání z důvodů, za které neneseme odpovědnost a jedná se tak o vyšší moc, nejsme v prodlení s plněním z naší strany, a zákazník o tomto bude neprodleně informován a zároveň mu bude sdělen nový předpokládaný termín dodání. Pokud zboží nebude k dispozici ani k novému termínu dodání, bude zákazník o této skutečnosti neprodleně informován. V takovém případě jsme oprávněni od smlouvy zčásti nebo zcela odstoupit.
 3. Vyšší mocí se pro tyto účely rozumí zejména, nikoliv však výlučně, nepřetržitý déšť, sněžení, mráz, krupobití, silný vítr a jiné povětrnostní podmínky, které by při realizaci díla v takových podmínkách způsobovaly porušování podmínek bezpečnosti práce, či mařily technologické požadavky, válka, agrese či jiný ozbrojený konflikt či obdobný stav nepokoje, generální stávka, vyvlastnění, jakákoliv epidemie/pandemie (např. v důsledku výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky a/nebo jiného státu a opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, s dopadem, byť i nepřímým, na prodávajícího (např. prostřednictvím dodavatelů, omezení dostupnosti pracovní síly apod.)), měnová reforma, ekonomická krize globálního rozsahu, pád letadla, leteckých nebo kosmických zařízení, blesk, teroristické akty, povodeň, zemětřesení, apod.
 4. Dodávka se provádí ze skladu. Nebezpečí náhodné ztráty a/nebo náhodného poškození zboží přechází na zákazníka okamžikem předání zákazníkovi. Za zákazníka může zboží převzít také jím pověřená osoba v místě dodání, avšak vždy v souladu s dodacími podmínkami konkrétního dopravce / speditéra. Pokud zákazník nebo jím pověřená osoba zboží nepřevezme a v této souvislosti vzniknou vícenáklady, např. za dodatečný transport nebo uskladnění, nese za toto zákazník odpovědnost a má povinnost tyto náklady uhradit prodávajícímu.
 5. Na žádost a náklady zákazníka může být zboží zasláno na určené místo (prodej s dodáním na jiné místo, než je místo plnění). Ve vybraných případech se dodávka uskutečňuje přímo od výrobce k zákazníkovi (dropshipping). Pokud není dohodnuto jinak, jsme oprávněni sami určit druh přepravy (zejména dopravce, přepravní cestu, obal). Na žádost zákazníka bude přeprava provedena s příslušným pojištěním přepravy na náklady zákazníka.
 6. Objednávky přes internetový obchod se doručují pouze v rámci Evropské Unie (EU). Pro dodávky do jiných světadílů je nutné nás kontaktovat přímo.
 7. Jsme oprávněni provádět dílčí dodávky zboží, pokud je tato dílčí dodávka pro zákazníka využitelná v rámci smluvního účelu, je zajištěno dodání zbývajícího objednaného zboží a zákazníkovi v důsledku toho nevzniknou žádné významné dodatečné výdaje nebo náklady (pokud se nedohodneme, že tyto náklady poneseme my).
 8. Pokud je zákazník v prodlení s převzetím zboží, nespolupracuje nebo se zpozdí naše dodávka z jiných důvodů, za které nese odpovědnost zákazník, jsme oprávněni požadovat náhradu vzniklé škody, včetně dodatečných nákladů (např. nákladů na skladování). V takovém případě účtujeme paušální náhradu nákladů na zpracování ve výši 50,00 EUR. Možnost předložení důkazu o nám vzniklé vyšší škodě a naše zákonné nároky (zejména náhrada dodatečných nákladů, náhrada vzniklé škody) zůstávají tímto nedotčeny, výše uvedené částky, včetně pokuty, se však započítávají proti dalším peněžitým nárokům. Zákazník je oprávněn prokázat, že nám nevznikla žádná škoda nebo jen podstatně nižší škoda, než je výše uvedená paušální částka, avšak důkazní břemeno v tomto případě leží na něm.
 9. Datum expedice zboží lze v objednávce zákazníka posunout do budoucnosti, a to maximálně o dva týdny od data první dostupnosti. Po tuto dobu budeme položky skladovat. Poté si vyhrazujeme právo zrušit objednávku za poplatek v souladu s § 9 odst. 10 těchto podmínek nebo vytvořit novou objednávku s nejbližším datem vydání zboží v době vytvoření a ocenění nové objednávky.

§ 6 Ceny a náklady na dopravu a přepravu

 1. Není-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak, jsou námi uváděné ceny uvedené v příslušných nabídkách a potvrzeních objednávek ceny bez daně z přidané hodnoty, pokud se na danou dodávku bude aplikovat daň z přidané hodnoty, bude tato připočtena v platné sazbě. V případě zvýšení cen a nákladů mezi uzavřením smlouvy a dohodnutým datem dodání jsme oprávněni provést odpovídající přiměřenou úpravu ceny v případě, že mezi dnem uzavření smlouvy a dohodnutým datem dodání uplyne doba delší než 4 týdny. Pokud ceny v době dodání překročí původně dohodnuté ceny, bude úměrně upravena finální cena. Toto platí i pro dílčí dodávky zboží.
 2. Náklady na dopravu, balení a přepravu nejsou zahrnuty v ceně a budou účtovány zvlášť, pokud nebylo sjednáno doručení bez nákladů na dopravu. Totéž platí pro náklady na případné pojištění přepravy, které si zákazník vyžádá. Veškerá cla, poplatky, daně a jiné veřejné poplatky hradí rovněž zákazník.
 3. Pokud je dodávka osvobozena od DPH dle §63 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je zákazník povinen podepsat potvrzení o přijetí a vrátit jej opatřené razítkem společnosti. Potvrzení o převzetí musí být vráceno do 30 dnů od předání předmětu koupě. Pokud potvrzení o přijetí nebude předloženo, bude daň z přidané hodnoty účtována dodatečně. Vlastnictví předmětu koupě přechází na zákazníka až doručením řádného potvrzení o přijetí nebo zaplacením příslušné daně z přidané hodnoty.

§ 7 Platební podmínky

 1. Společnost Memodo s.r.o. je oprávněna zaslat zákazníkovi fakturu jako elektronický dokument (např. ve formátu PDF) e-mailem (elektronické zaslání faktury). Papírové faktury budou vystaveny pouze na základě rozhodnutí společnosti Memodo s.r.o. nebo na žádost zákazníka. Zákazník je povinen společnost Memodo s.r.o. neprodleně v písemné formě a právně platným způsobem informovat o jakékoli změně e-mailové adresy, na kterou mají být faktury zasílány. Má se za to, že zákazník obdržel fakturu, pokud byla zaslána na poslední oznámenou e-mailovou adresu. Pro účely tohoto ujednání se fakturou rozumí jakákoliv faktura, včetně zálohové faktury.
 2. Zákazník má k dispozici možnosti platby nabídnuté během procesu objednávání nebo způsoby uvedené v příslušné nabídce. Standardní metodou platby je platba předem, na základě zálohové faktury, přičemž o platbu na fakturu může zákazník požádat. Platba na fakturu je možná pouze po úspěšné kontrole bonity zákazníka, o čemž Memodo zákazníka bude informovat.
 3. Pokud nebyla dohodnuta jiná lhůta splatnosti, je platba splatná po vystavení faktury ve splatnosti uvedené ve faktuře. V rámci probíhajícího obchodního vztahu jsme oprávněni kdykoli uskutečnit dodávku vcelku nebo zčásti pouze na zálohu.
 4. Pokud po uzavření smlouvy vyjde najevo (např. zahájením insolvenčního řízení zákazníka), že náš nárok na zaplacení kupní ceny je ohrožen zákazníkovou neschopností plnit, jsme oprávněni v souladu se zákonnými ustanoveními odmítnout poskytnout plnění a, v případě potřeby a po stanovení lhůty, odstoupit od smlouvy (§ 1977 a násl. OZ).

§ 8 Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k prodanému zboží nám svědčí až do úplného splacení všech našich aktuálních pohledávek vyplývajících z trvajícího obchodního vztahu (zajištěné pohledávky).
 2. Zboží, na které se vztahuje tato výhrada vlastnictví, nesmí být zastaveno třetím osobám ani postoupeno jako zajištění dluhu před úplným splacením zajištěných pohledávek. Zákazník je povinen nás neprodleně písemnou formou informovat, pokud je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na jeho osobu nebo pokud třetí osoby zadržují zboží, které je v našem vlastnictví.
 3. V případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě nezaplacení dlužné kupní ceny, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními a/nebo požadovat vrácení zboží na základě výhrady vlastnictví. Požadavek na vrácení zboží nezahrnuje implicitně také prohlášení o odstoupení od smlouvy. Jsme oprávněni požadovat pouze vrácení zboží a současně si vyhradit právo na odstoupení od smlouvy. V případě, kdy zákazník nezaplatí dlužnou kupní cenu, můžeme tato práva uplatnit pouze tehdy, pokud jsme zákazníkovi předtím bezúspěšně stanovili přiměřenou lhůtu k zaplacení nebo pokud není stanovení lhůty dle příslušných zákonných ustanovení nutné.
 4. Dokud není zákazník v prodlení s platbou, je oprávněn v rámci běžného obchodního styku zboží dále prodávat a/nebo zpracovávat i přes výhradu vlastnictví. V tomto případě se navíc použijí následující ustanovení:
  1. Výhrada vlastnického práva se vztahuje celém rozsahu na výrobky vzniklé zpracováním, přeměnou našeho zboží nebo spojením a/nebo smíšením našeho zboží s dalšími výrobky, přičemž provedení těchto postupů je uskutečněno za nás, a proto jsme považováni za výrobce produktu, ale z těchto případů pro nás nevzniká žádná odpovědnost nebo jiné závazky. Pokud v případě zpracování, přeměny, spojení nebo smíšení s užitím zboží třetích stran zůstane vlastnické právo této třetí strany zachováno, nabýváme spoluvlastnické právo v poměru konečných fakturačních částek (včetně DPH) zpracovaného, smíšeného nebo spojeného zboží. Má-li být věc zákazníka považována za věc hlavní, převede na nás zákazník spoluvlastnický podíl v poměrné výši, v jaké mu věc hlavní náleží. Zákazník je povinen bezplatně skladovat předmět našeho (spolu)vlastnického práva. Ve všech ostatních ohledech platí pro výsledný produkt totéž, co pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
  2. Pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží nebo výrobku, jakož i pohledávky zákazníka za zbožím, které vzniknou z jiného právního důvodu vůči jeho zákazníkovi nebo třetí osobě (zejména pohledávky z deliktů a pohledávky na pojistné plnění), včetně všech zůstatkových pohledávek z běžného účtu, nám zákazník tímto postupuje jako jistotu v plném rozsahu/výši našich případných Takto postoupené pohledávky bezvýhradně přijímáme. Povinnosti zákazníka uvedené v odstavci 2 se vztahují i na postoupené pohledávky.
  3. Zákazník zůstává oprávněn vymáhat pohledávku společně s námi. Zavazujeme se, že pohledávku nebudeme vymáhat, dokud ještě není splatná nebo dokud daná osoba plní své platební povinnosti vůči nám, její schopnost pohledávku splatit netrpí jinými významnými nedostatky nebo neuplatňujeme výhradu vlastnictví uplatněním práva podle odstavce 3. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k jejich vymáhání, poskytl veškeré relevantní dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení dané pohledávky. Kromě toho jsme v tomto případě oprávněni zrušit zákazníkovo oprávnění k dalšímu prodeji a zpracování zboží s výhradou vlastnictví, jakož i odepřít převzetí zboží.
  4. Pokud realizovatelná hodnota cenných papírů převyšuje naše pohledávky o více než 10 %, uvolníme na žádost zákazníka cenné papíry podle našeho výběru.

§ 9 Záruka

 1. Pokud není v těchto podmínkách a/nebo objednávce stanoveno jinak, má zákazník veškerá zákonná práva v souvislosti s naším vadným plněním či porušením kupní smlouvy.
 2. V rámci dodávek použitého zboží jsou vyloučeny jakékoli práva z vadného plnění a nejsou poskytovány žádné záruky.
 3. Za sjednanou kvalitu a charakteristiku zboží se považují pouze naše vlastní specifikace a popis výrobku od výrobce, nikoli však reklama, veřejná prohlášení a propagace výrobce nebo jiných třetích stran. Zákazníkovi nenáleží žádné záruky v právním smyslu.
 4. Nároky zákazníka z vad předpokládají, že zákazník splnil veškeré své zákonné povinnosti týkající se kontroly a oznámení vad (§ 2099 a násl. OZ). Dodané zboží musí být zkontrolováno neprodleně po jeho dodání zákazníkovi nebo třetí straně určené zákazníkem. Kontrolu provádějí příslušní odborní pracovníci. Pokud se vada projeví při dodání a kontrole, musíme o tom být neprodleně písemnou formou informováni., a to včetně náležité foto a video dokumentace, přičemž pro uplatnění nároků z vadného plnění toto musí být jasně a srozumitelně vyznačeno na přepravních podkladech dopravce. V každém případě nám musí být zjevné vady písemnou formou oznámeny do sedmi pracovních dnů od doručení zboží a vady, které nejsou zjevné při prohlídce, ve stejné lhůtě od zjištění. Pro dodržení této lhůty postačí včasné odeslání příslušného oznámení. Pokud zákazník zboží řádně nezkontroluje a/nebo nám vady včas a řádně (v souladu se zákonnými ustanoveními) neoznámí, neodpovídáme za ně a zákazníkovi nevznikají nároky z vadného plnění.
 5. Pokud je dodaná věc vadná, máme právo rozhodnout, zda poskytneme následné plnění odstraněním vady (oprava) nebo dodáním věci bez vady (výměna). Naše právo odmítnout následné plnění za zákonných podmínek zůstává nedotčeno.
 6. Jsme oprávněni podmínit následné plnění tím, že zákazník zaplatí dlužnou kupní cenu. Zákazník je však oprávněn zadržet přiměřenou část kupní ceny v souvislosti se zjištěním vady.
 7. Zákazník má právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku vady dodaného zboží. Zákazník je povinen poskytnout nám přiměřenou lhůtu a veškerou potřebnou součinnost k poskytnutí dodatečného plnění, zejména k předání reklamovaného zboží ke kontrole. V případě náhradní dodávky zboží je zákazník povinen nám vadné zboží vrátit v souladu se zákonnými ustanoveními. Následné plnění nezahrnuje odstranění vadné věci nebo její opětovnou instalaci, pokud původní objednávka nezahrnovala povinnost instalace. Výše náhrady škody je omezena maximálně na 100% hodnoty zboží, které bylo předmětem původní dodávky.
 8. Pokud bude prokázána vada dodaného zboží, náklady nezbytné pro účely kontroly a následného plnění, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál a případně náklady na odstranění zboží nebo jeho instalaci, neseme nebo uhradíme v souladu se zákonnými ustanoveními. V opačném případě můžeme po zákazníkovi požadovat náhradu nákladů vzniklých v důsledku neoprávněného požadavku na odstranění vady (zejména náklady na prohlídku a dopravu), ledaže zákazník neměl a/nebo nemohl vědět, že jeho požadavek na odstranění vady je neoprávněný.
 9. Nároky zákazníka na náhradu škody nebo náhradu zbytečných nákladů existují pouze v případě vad podle § 10 a 11 těchto Všeobecných obchodních podmínek, jinak jsou vyloučeny.
 10. Vrácení nebo zrušení objednávky zakoupeného zboží je v zásadě vyloučeno. Pokud přesto přijmeme vrácení nebo zrušení objednávky, bude účtován poplatek za vrácení zboží nebo za zrušení objednávky ve výši 20 % hodnoty zboží, nejméně však            100,00 EUR. Zboží musí být vráceno v původním stavu a obalu. Za zpětnou přepravu zboží odpovídá a nese náklady zákazník. U produktů, které jsou objednány individuálně na jméno zákazníka, je vrácení nebo zrušení vždy vyloučeno. Pokud jsou výrobky nabízeny v rámci prodejních akcí, jako je záruka dostupnosti, akce na straně výrobců či jakékoliv jiné srovnatelné akce nebo slevy, jako je prodloužená záruka na zboží nebo bezplatná dodávka dalších výrobků, není storno možné.

§ 10 Odpovědnost

 1. Za škody vzniklé v důsledku újmy na životě nebo zdraví odpovídáme bez výjimek a omezení v plném rozsahu ze zákona. Dále neseme odpovědnost bez omezení ve všech případech úmyslu a hrubé nedbalosti a v případě podvodného zatajení vady, v případě převzetí záruky za kvalitu a charakteristiku zboží a ve všech dalších případech upravených zákonem.
 2. V případě prosté nedbalosti neseme odpovědnost pouze v souladu s mírnějším standardem odpovědnosti v souladu se zákonnými ustanoveními (např. za náležitou odbornost či péči běžně vynaloženou pokud by se jednalo o správu vlastní věci).
  1. za škody vzniklé v důsledku újmy na životě nebo zdraví,
  2. za škody vzniklé v důsledku nikoliv zanedbatelného porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržování se smluvní partner soustavně a důvodně spoléhá a může spoléhat); v tomto případě je však naše odpovědnost omezena na náhradu předvídatelné a obvykle vznikající škody,
   a to v maximální výši odpovídající na 100% hodnoty zboží, které bylo předmětem původní dodávky
 3. Omezení odpovědnosti vyplývající z § 10 odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek se uplatní i v případě porušení povinností osobami, za jejichž zavinění odpovídáme podle zákonných ustanovení. Nevztahují se na případy, kdy jsme podvodně zatajili vadu nebo poskytli záruku za kvalitu a charakteristiky zboží a na nároky zákazníka podle zákonných ustanovení týkajících se práv z vadného plnění mezi podnikateli.
 4. Zákazník je povinen udržovat odpovídající pojištění škod a odpovědnosti v rámci své podnikatelské činnosti, tak aby primárně byly jakékoliv nároky na škodu jím utrpěnou, resp. způsobenou kryty danou pojišťovnou v rámci jejího pojistného plnění.
 5. Zákazník může od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět z důvodu porušení povinnosti, které nespočívá ve vadě, pouze v případě, že za porušení povinnosti neseme odpovědnost my. V opačném případě platí zákonné podmínky pro odstoupení a právní následky.
 6. Datová komunikace prostřednictvím internetu nemusí vždy být bezchybná a/nebo dostupná. Z tohoto důvodu neručíme za stálou a nepřerušenou dostupnost našich webových stránek úplné aktuálnosti a správnosti jejich obsahu nabízených.
 7. Zákazník bere na vědomí, že musí pečlivě zkontrolovat poskytnuté texty a údaje a nemůže činit společnost Memodo s.r.o. odpovědnou za případné chyby nebo jiné nedostatky v textu. Memodo s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby nebo nedostatky obsahu poskytnutých textů, dokumentů nebo jiných písemností, a to zejména za jejich přesnost, bezchybnost, úplnost a/nebo použitelnost.

§ 11 Promlčení

 1. Nároky z věcných a právních vad se promlčují jeden rok po doručení (§630 odst. 1 OZ).
 2. Je-li zbožím stavba nebo věc, která byla použita pro stavbu v souladu s jejím obvyklým užitím (stavební materiál) a způsobila její vadu, činí promlčecí doba v souladu se zákonnými ustanoveními pět let od doručení. Ostatní zvláštní zákonná ustanovení  o promlčecí době (zejména ustanovení týkající se skrytých vad nebo jejich podvodného zatajení) zůstávají nedotčena.
 3. Pro veškeré ostatní smluvní i mimosmluvní nároky zákazníka (včetně nároku na náhradu škody z vad zboží či nároků z vadného plnění), platí, že se promlčují v obecné promlčecí lhůtě tří let.

§ 12 Místo plnění, volba práva, příslušnost soudů

 1. Místem plnění pro všechny naše dodací povinnosti a jakékoliv další smluvní závazky je náš sklad na adrese Kozomín 501,              Kozomín 277 45.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztah mezi námi a zákazníkem se řídí právem České republiky, přičemž se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 3. V případě jakýchkoliv sporů z jakéhokoliv vztahu mezi námi a zákazníkem jsou pro projednání takového sporu místě příslušné obecné soudy České republiky dle místa sídla společnosti Memodo.

§ 13 Autorská práva

 1. Vlastníme autorská práva ke všem obrázkům, audiovizuálním záznamům a textům zveřejněným v našem internetovém obchodě. Použití obrázků, audiovizuálních záznamů a textů není bez našeho výslovného souhlasu povoleno. Toto platí rovněž pro veškeré katalogy, technickou dokumentaci (např. výkresy, plány, výpočty apod.), popisy zboží nebo jiné dokumenty (v jakékoliv podobě, včetně elektronické), které byly zákazníkovi jakýmkoliv způsobem poskytnuty či zpřístupněny.

Tyto obchodní podmínky nahrazují všechna předchozí znění obchodních podmínek společnosti Memodo.

 

V Praze dne 04.10.2023

 

Naposledy prohlíženo