• Najít
 • Memodo Eventy
 • Oznámení
 • Oblíbené
 • Můj účet
 • Nákupní košík

Dotační výzvy na FVE pro firmy a instituce na rok 2024

Fotovoltaické znalosti
Aktualizováno 02. února 2024
12 min. doba čtení
Simon_Kubec
Šimon Kubec

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR oznámily další významné investice z programu RES+ Modernizačního fondu. Investice ve výši miliard korun budou zaměřeny na podporu výstavby fotovoltaických elektráren. Modernizační fond, financovaný prostřednictvím výnosů z evropských emisních povolenek, tak nadále přispívá k energetické transformaci Česka. Cílem je využití udržitelné solární energie, zajištění energetické nezávislosti průmyslu i veřejných institucí, a ochrana klimatu.

Celou situaci okomentoval i ministr životního prostředí Petr Hladík:

„Investice do solárních elektráren znamenají zdroj dlouhodobých ekonomických i ekologických výhod. Proto se snažíme subjekty napříč Českem motivovat k využívání levné a dostupné energie ze slunce. Jen z programu RES+ jsme za dobu fungování Modernizačního fondu nabídli na rozvoj fotovoltaiky již přes 17 miliard korun. Další investiční podporu průběžně směřujeme k obcím a veřejným subjektům i z Operačního programu Životní prostředí a Národního plánu obnovy a domácnostem z programu Nová zelená úsporám. Nyní dostávají příležitost podnikatelé a zájemci z řad průmyslových, zemědělských i veřejných subjektů, kteří chtějí snížit svou závislost na cenách konvenčních zdrojů energie a optimalizovat výdaje za energie.“
Petr Hladík - Ministr životního prostředí

Modernizační fond si v rámci programu RES+ připravil pro rok 2024 čtyři výzvy spojené s podporou komerčních FV projektů:

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
 • Typ výzvy: jednokolová, nesoutěžní
 • Období realizace: Projekty musí být realizované nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Místo realizace projektu: Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR.
 • Alokace:3 mld. Kč. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Na co lze získat dotace?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 50 kWp (na katastrálním území Prahy nad 10 kWp) a do maximálního instalovaného výkonu 5 MWp s vlastní spotřebou elektřiny. Důležitou informací je, že podporovány jsou pouze samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS. Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny bateriové systémy a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může o dotaci žádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Jaká je výše příspěvku?

Maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu (více informací v textu výzvy RES+ č. 1/2024 v kapitole 9) a zároveň míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 %z celkových výdajů projektu. Způsob výpočtu maximální výše podpory naleznete textu výzvy RES+ č. 1/2024 v kapitole 4.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

 • Rezervovaný výkon činí 30 % instalovaného výkonu v daném odběrném místě u FVE do výkonu 1 MWp a max. 20 % u FVE s výkonem nad 1 MWp.
 • Případná podpora na ukládání el. energie do baterií nebo její transformace na vodík je možnápouze v kombinaci s FVE. Zároveň zařízení pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie přímo z FVE.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Další kritéria naleznete v textu výzvy.

Výzva RES+ č. 2/2024 – Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

 • Příjem žádostí: 15. 5. 2024 – 10. 9. 2024
 • Typ výzvy: jednokolová, soutěžní
 • Období realizace: Projekty musí být realizované nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Místo realizace projektu: Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR.
 • Alokace: 4 mld. Kč

Na co lze získat dotace?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Důležitou informací je, že podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS a dále pak sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon je pak dán součtem instalačních výkonů dílčích FVE. Kromě podpory na instalaci FVE mohou být dále podpořeny bateriové systémy a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může o dotaci žádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Jaká je výše příspěvku?

Maximální míra podpory nesmí překročit 30 % ze způsobilých výdajů projektu (více informací v textu výzvy RES+ č. 2/2024 v kapitole 9) a zároveň míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu. Způsob výběru projektů a určení výše podpory naleznete v textu výzvy RES+ č. 2/2024 v kapitole 4.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

 • Rezervovaný výkon činí 80 % instalovaného výkonu FVE v daném odběrném místě.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II. (omezení se netýká projektů plovoucích FVE a agrovoltaických výroben dle definice v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a souvisejících předpisech ve znění platném k datu podání žádosti) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.
 • Případná podpora na ukládání el. energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze v kombinaci s FVE. Zároveň zařízení pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie přímo z FVE.

Další kritéria naleznete v textu výzvy.

Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách pro malé obce

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
 • Typ výzvy: jednokolová, nesoutěžní
 • Období realizace: Projekty musí být realizované nejpozději do 3 let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí prostředků ze SFŽP ČR.
 • Místo realizace projektu: Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR.
 • Alokace: 1 mld. Kč

Na co lze získat dotace?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1MWp. Důležitou informací je, že podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním nebo více předávacím místem do DS/PS instalovaných na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny bateriové systémy, vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE a do modernizace jejich elektroinstalace, dále EMS, projektová příprava, činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může o dotaci žádat?

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.

Jaká je výše příspěvku?

Míra podpory na celý projekt představuje maximálně 75 % celkových způsobilých výdajů projektu (více informací v textu výzvy RES+ č. 3/2024 v kapitole 9). Způsob výpočtu maximální výše podpory naleznete textu výzvy RES+ č. 3/2024 v kapitole 4.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

 • Rezervovaný výkon činí 80 % instalovaného výkonu FVE v daném odběrném místě.
 • Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně přístřešků. Výjimku tvoří projekty, kde z technických důvodů nelze potřebný výkon instalovat přímo na budovu (musí být zdůvodněno). Zde je možné využít i jiné stávající nejlépe zpevněné plochy v bezprostřední blízkosti budovy či areálu budov.
 • V investičně dotčených objektech žadatele musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci, stanoveno jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů vůči celkové teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech.
 • Kapacita akumulace nesmí v jednom předávacím místě do DS/PS přesáhnout výkon FVE vyvedený do tohoto předávacího místa.

Další kritéria naleznete v textu výzvy.

Výzva RES+ č. 4/2024 – Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře

 • Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
 • Typ výzvy: jednokolová, nesoutěžní
 • Období realizace: Projekty musí být realizované nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí.
 • Místo realizace projektu: Podpořené projekty musí být realizovány na území ČR.
 • Alokace: 1 mld. Kč

Na co lze získat dotace?

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem do 1MWp (včetně)na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy, na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. Krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné́ obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Společně s podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: bateriové systémy, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody, vynucené investice do renovací střech, na kterých budou instalovány FVE a do modernizace jejich elektroinstalace, dále EMS, projektová příprava, činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může o dotaci žádat?

Kraje, obce, samosprávné městské obvody a městské části. Dále církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby. A také zřízené příspěvkové organizace.

Jaká je výše příspěvku?

Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na baterie, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %. Způsob výpočtu maximální výše podpory naleznete v textu výzvy RES+ č. 4/2024 v kapitole 4.

Důležitá kritéria přijatelnosti:

 • FVE mohou být instalovány do konstrukcí budov či na pozemky vlastněné žadatelem a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem.
 • FVE o instalovaném špičkovém výkonu do výše maximálně 20 % celkového špičkového výkonu FVE za celý projekt, mohou být instalovány rovněž do konstrukcí budov vlastněných subjektem odlišným od žadatele (včetně komerčních). Vlastníkem a provozovatelem FVE však musí být žadatel.
 • Případná podpora na ukládání el. energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze v kombinaci s FVE. Zároveň zařízení pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie přímo z FVE.
 • V investičně dotčených objektech projektu musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalovaných FVE za celý projekt v roční bilanci. Stanoveno jako podíl celkové teoretické hodnoty výroby z instalovaných systémů vůči celkové teoretické roční bilanční spotřebě v dotčených objektech.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (omezení se netýká projektů plovoucích FVE) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa.

Další kritéria naleznete v textu výzvy.

Tohle by vás mohlo také zajímat
Čekejte prosím, upozornění se načítají...
Oznámení
  Při načítání oznámení došlo k neočekávané chybě.
  Cookies @ Memodo, aby vám návštěva Memodo obzvlášť chutnala.

  Další informace